Starten als ZZP’er? Niet meer van 9 tot 5 werken, eigen baas zijn. Efficiënt je tijd inrichten en het gevoel van vrij zijn. Je eigen keuzes maken… Wil jij ook starten als ZZP’er? De freelance FAQ helpt je hiermee.

Of je jezelf freelancer, interimmer of ZZP’er noemt, je werkt dan voor verschillende opdrachtgevers, zonder dat er sprake is van een dienstverband. De groep zelfstandigen wordt steeds groter. Het wordt dus steeds belangrijker om je te ontwikkelen, te specialiseren en duidelijk uit te dragen wat je kunt en waar je voor staat. Hoe onderscheid jij je?

Starten als ZZP’er gaat vaak heel snel. Vaak kun je aan de slag zonder startkapitaal. Toch zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. Denk bijvoorbeeld van tevoren goed na over rechtsvorm, je huisvesting en administratie.

Hieronder hebben we één en ander voor je op een rijtje gezet om je op weg te helpen.

Freelance FAQ

Starten als ZZP’er

Wanneer ben ik ondernemer?

Ga na of de Belastingdienst je ook echt als ondernemer beschouwt. Dat is bijvoorbeeld van belang voor je aangifte en voor je aftrekposten, zoals de startersaftrek. Aan de hand van je gegevens bepaalt de Belastingdienst of je ook ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Om dit te bepalen, kijkt de Belastingdienst naar winstgevendheid, zelfstandigheid, kapitaal, omvang in tijd en geld, klanten, ondernemersrisico en aansprakelijkheid.

Wanneer moet ik btw betalen?

Als je voor de inkomstenbelasting geen ondernemer bent, kan het toch zijn dat je ondernemer bent voor de btw (omzetbelasting). Je bent ondernemer voor de btw als je zelfstandig een beroep of bedrijf uitoefent. Je brengt aan je klanten btw in rekening, die je aan de Belastingdienst moet afdragen. De btw die je leveranciers aan jou in rekening hebben gebracht, mag je van dat bedrag aftrekken. Wat je aan de Belastingdienst moet betalen of van ze terugkrijgt, blijkt uit je btw-aangifte.

Welke rechtsvorm kies ik?

Je kunt een eenmanszaak beginnen, maar je kunt ook gaan samenwerken met anderen. Bijvoorbeeld in een maatschap, vennootschap onder firma (vof) of besloten vennootschap (bv). De rechtsvorm die je kiest, is van belang voor de aansprakelijkheid en voor je fiscale verplichtingen.

Hoe start ik vanuit een uitkering?

Wil je een onderneming starten vanuit een uitkering? Dan heeft dit in veel gevallen gevolgen voor je uitkering. Meld je plannen bij het UWV; mogelijk kom je in aanmerking voor een lening of een starterskrediet.

Inschrijven bij de Kamer van Koophandel

Voor een freelancer of ZZP’er geldt dat je je, net als andere ondernemers, moet inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Hiermee regel je ook meteen je aanmelding bij de Belastingdienst en je btw-nummer.

Wat is het stappenplan voor inschrijving bij de KvK?

  1. Schrijf een ondernemingsplan – Je wilt een bedrijf starten. Maar wat voor bedrijf? Wat ga je maken of verkopen? Welke diensten ga je leveren? En is ondernemen eigenlijk wel iets voor jou? Kijk wat de mogelijkheden zijn voor jouw toekomstige bedrijf, schrijf een ondernemingsplan en test jouw ondernemerschapskwaliteiten.
  2. Bepaal je marktstrategie – Zoek uit waarin je beter of anders bent dan de concurrenten en bepaal hoe je de markt op gaat met je product of dienst. Wat maakt jouw bedrijf anders? Waarin kun je je onderscheiden? Wie zijn je klanten en wat willen ze? Doe marktonderzoek en bepaal jouw strategie voor de komende jaren.
  3. Bedenk je bedrijfsnaam – Voor je KvK-inschrijving heb je een bedrijfsnaam nodig. Een goede bedrijfsnaam is herkenbaar, blijft hangen én maakt duidelijk wat je te bieden hebt. Kijk wel eerst of je bedrijfsnaam nog niet bestaat.
  4. Kies een rechtsvorm – Jouw bedrijf heeft een juridisch jasje nodig: een rechtsvorm. De rechtsvorm bepaalt onder andere je aansprakelijkheid, maar ook welke belastingen je moet betalen en of je fiscale voordelen krijgt.
  5. Zorg dat je administratie voldoet aan de eisen – Als ondernemer ben je wettelijk verplicht je administratie goed op orde te houden. Zorg dus dat jouw administratie voldoet aan de eisen. Je moet bijvoorbeeld duidelijk laten zien hoeveel btw je moet betalen of hoeveel btw je terugkrijgt.
  6. Welke verzekeringen heb je nodig – Breng je bedrijfsrisico’s in kaart, beperk ze of dek ze zo goed mogelijk af. Bijvoorbeeld met bedrijfsverzekeringen of een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)

De VAR gaat verdwijnen

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), vrijwaart de opdrachtgever van premie- en loonbelastingafdrachten. Een ZZP’er draagt (nu nog) zelf de verantwoordelijkheid voor de VAR verklaring en de bijhorende verplichtingen.

Vanaf 1 mei 2016 treedt de Wet DBA in werking

De VAR zal per 1 mei 2016 verdwijnen. In de Wet DBA wordt de VAR vervangen door een systematiek van goedgekeurde modelovereenkomsten. Hierin wordt de zelfstandigheid van de ZZP’er in de uitvoering van de opdracht duidelijk vastgelegd.
In een modelovereenkomst moet een heldere en concrete omschrijving van de opdracht van de ZZP’er komen te staan. Het uitvoeren van een functie is geen afgebakende opdracht en dit kan dus ook niet (meer) als opdrachtomschrijving gelden. Een vereiste hierbij is dat de werksituatie in de praktijk niet afwijkt van wat contractueel is afgesproken. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van opdrachtgever, de ZZP’er en PEAK-IT.

De Belastingdienst zal controleren of er inderdaad conform de modelovereenkomst wordt gewerkt. Is dat niet zo, dan kan de Belastingdienst tot de conclusie komen dat er sprake is van een arbeidsrelatie. De opdrachtgever zal dan een naheffing loonbelasting en sociale premies (plus mogelijk een boete) ontvangen. De ZZP’er zal in zo’n geval (met terugwerkende kracht) geen recht meer hebben op fiscale voorzieningen zoals de zelfstandigenaftrek.

Overgangsrecht

Er geldt een implementatietermijn tot 1 mei 2017. Tot die tijd zal de Belastingdienst wel toezicht houden, maar nog geen repressieve handhavingsmaatregelen nemen (evidente fraude daargelaten).

Plan PEAK-IT

Ons doel is dat er voor zowel de opdrachtgever, de ZZP’er als PEAK-IT “veilig” gewerkt wordt. Dit houdt in dat er gewerkt wordt met goedgekeurde modelovereenkomsten en conform de (wettelijke en intern vastgestelde) richtlijnen.

Wij kiezen ervoor met een aantal standaard modelovereenkomsten te gaan werken die passen bij onze dienstverlening. Deze standaarden zullen wij nu gaan ontwikkelen. We laten deze op voorhand goedkeuren door de Belastingdienst. Hierdoor doen we vooraf de juiste toetsing en minimaliseren we risico’s voor alle partijen.

In praktijk betekent dit dat voor overeenkomsten die vanaf 1 mei 2016 gesloten worden/verlengd worden zo’n goedgekeurde modelovereenkomst gebruikt zal gaan worden.

Vanaf 2 februari 2016, is de wet door de Eerste Kamer aangenomen. Echter kunnen interpretaties van de wet nog wijzigen en zal de uitvoeringspraktijk zich verder ontwikkelen.

We houden je op de hoogte!

Wet DBA

Waarom Wet DBA?


Wet DBA is hoofdzakelijk in het leven geroepen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. De markt ZP’ers groeit expantieel in Nederland, echter is niet altijd sprake van zelfstandigheid doordat ZP’ers hoofdzakelijk bij één opdrachtgever werken, waar zij tevens ook Leiding en Toezicht ontvangen. Bij schijnzelfstandigheid worden premies werknemersverzekeringen en loonbelasting niet afgedragen, daar de zelfstandige hier zelf verantwoordelijk voor is.

De ZP’er heeft niet de rechten die een werknemer heeft, waardoor deze in sommige gevallen voordeliger zal zijn voor de opdrachtgever, ook heeft de ZP’er voordelen vanwege zijn fiscale status, waarmee hij bepaalde aftrekposten op kan voeren.

Wet DBA moet ervoor zorgen dat de zelfstandige ook daadwerkelijk als zelfstandige aan de slag is, en daarbij zijn alle betrokken partijen verantwoordelijk.

Wet DBA maakt het mogelijk voor de Belastingdienst om ook achteraf een toetsing te doen op de zelfstandigheid.

Criteria Zelfstandige


Bij een ZP’er spreken we niet over een dienstverband, maar over een overeenkomst op basis van een opdracht. De ZP’er mag derhalve naar eigen inzicht een opdracht uitvoeren of zelfs laten uitvoeren. Bij een ZP’er worden resultaten afgesproken. Er is geen Leiding en Toezicht, we spreken dan ook niet over het uitvoeren van een functie. De ZP’er wordt betaald adhv daadwerkelijk gemaakte kosten en wordt zelf fiscaal belast vanuit eigen onderneming.

Verantwoordelijkheid Opdrachtgever


De opdrachtgever dient de ZP’er in staat te stellen zijn werkzaamheden in zelfstandigheid uit te voeren. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat wat er contractueel, conform opdracht omschrijving is afgesproken, ook in praktijk wordt uitgevoerd. Bij een negatieve beoordeling van de samenwerking loopt de opdrachtgever volgens de ketenaansprakelijkheid het risico dat een arbeidsovereenkomst geclaimd wordt, de samenwerking met de ZP’er is immers aangemerkt als dienstbetrekking.
Om de risico’s zoveel mogelijk te minimaliseren dien je een aantal afspraken met je klant te maken mbt samenwerking met ZP’ers.

Verantwoordelijkheid (sub)Leverancier


De (sub)leverancier is de partij die de overeenkomst met de ZP’er sluit. De leverancier is verantwoordelijk voor het afsluiten van een goedgekeurde overeenkomst en loopt het risico dat hij bij een negatieve beoordeling achteraf premies en verzekeringen dient af te dragen. Om de risico’s te minimaliseren zijn een aantal leverancier voorwaarden opgesteld mbt samenwerking met ZP’ers.

Verantwoordelijkheid ZP’er


De ZP’er draagt zorg voor dat hij voldoet aan de fiscale criteria van het ondernemerschap. Daarnaast heeft hij een gedeelde verantwoordlijkheid dat hij zijn opdracht in zelfstandigheid uitvoert. Wanneer dit in praktijk niet het geval is of wanneer de opdracht wijzigd, dient hij hiervan melding te maken bij zijn contactpersoon binnen Peak-IT

Verzekeringen voor ZZP’ers

Welke diensten u ook verleent als zelfstandig zakelijk dienstverlener, het is hoe dan ook aan te raden om uw aansprakelijkheid te verzekeren. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een belangrijke bescherming voor de continuïteit van uw bedrijf en wordt bovendien door opdrachtgevers als een kwaliteitskenmerk gezien. Het kan u daarom bij het verkrijgen van een opdracht een voordeel bieden of zelfs een vereiste zijn.

Aansprakelijkheidsverzekeringen


Wanneer geleverde producten of diensten lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaken, kun je als ondernemer aansprakelijk worden gesteld. Daarvoor zijn twee soorten verzekeringen:

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.


Deze dekt de schade die ontstaat tijdens de uitoefening van jouw bedrijf. Wanneer je bijvoorbeeld een hamer uit je handen op een auto laat vallen, dan vergoedt zo´n verzekering de schade. Als je slecht bouwwerk aflevert en jouw opdrachtgever dient een schadeclaim in, dan kun je dit echter niet op jouw verzekering afwentelen. Dat is jouw eigen ondernemersrisico.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.


Deze verzekering dekt de schade die je aan derden toebrengt bij de uitoefening van jouw beroep, bijvoorbeeld als adviseur, advocaat, arts of notaris. Als beroepsbeoefenaar breng je meestal geen directe materiële schade toe. Als je bijvoorbeeld als jurist iets vergeet op te nemen in een contract, dan kan dat voor jouw klant toch een flinke schadepost betekenen. Als je in een dergelijk geval aansprakelijk wordt gesteld, vergoedt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering de schade. In feite dekt de verzekering hier een deel van het ondernemersrisico. De hoogte van de premie is dan ook afhankelijk van het beroep dat je uitoefent en de grootte van jouw onderneming.

Ben je op zoek naar meer informatie? Kijk dan op de website van de Belastingdienst, Kamer van Koophandel of het UWV.